انجمن های علمی عضو اتحادیه زیست شناسی کشور

 انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان فعالیت های انجمن 

……………………………………………………………………………………

 انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه پیام نور بندر عباس

…………………………………………………………………………………….

 انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه مراغه

 

……..در حال تکمیل ……